TABOR Dębica Sp. z o.o.

We repair, manufacture, ahead of expectations.

KONKURS NA NAJCIEKAWSZE ZDJĘCIE DNIA OTWARTEGO !

Nagroda główna: Profesjonalna sesja wykonana przez Pana Dariusza Tyrpina ( www.tyrpin.pl )

REGULAMIN KONKURSU:

Otwarty konkurs fotograficzny
1. Organizatorem konkursu jest ZPN Tabor.
2. Uczestnictwo
a) uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne
b) do konkursu dopuszcza się wyłącznie zgłoszenia autorskie
c) dopuszczane do konkursu będą wyłącznie zdjecia zrobione podczas Dnia Otwartego
3. Celem konkursu jest ukazanie umiejętności postrzegania w ciekawy sposób terenu firmy. Zdjęcie powinno przedstawiać wybrany fragment zakładu. Na zdjęciu mogą znajdować się postacie, jeśli autor nie narusza ich praw związanych ze zgodą na publikację zdjęć.
4. Zgłoszenia:
a) każdy autor może zgłosić maksymalnie dwie prace
b) prace mogą być wykonane każdym sprzętem fotografującym
c) do prac powinna być dołączona adnotacja w tresci maila z danymi autora:
IMIĘ I NAZWISKO, ADRES,TELEFON,E-MAIL
d) dopuszcza się prace poddane obróbce cyfrowej
5. Nagrody:
- o przyznaniu nagrody decyduje Jury
- decyzje Jury Konkursu są ostateczne i nieodwołalne
- laureaci zostaną poinformowani telefonicznie oraz pocztą eletroniczną
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego zamieszczania nadesłanych prac na stronach internetowych, w mediach i publikacjach związanych z konkursem i innych publikacjach pokonkursowych, w materiałach prmujących firmę - na wystawach pokonkursowych i innych projektach organizowanych z wykorzystaniem zbiorów powstałego na bazie konkursu archiwum.
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac, uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie prac w powstającym archiwum fotografii, ich eksponowaniem i powielaniem w zakresie związanym z działalnością archiwum oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z niniejszym konkursem.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich przez uczestników konkursu.
7. Terminy
- do 15 września 2013 - termin przyjmowania prac
- 15-20 września 2013 - ocena prac, przyznanie nagrody
8. Jury konkursu powołuje organizator.
9. Kryteria oceny:
- wartość artystyczna
- zgodność z tematem konkursu
- niebanalna interpretacja tematu
- spełnienie wymogów formalnych
10. Prace konkursowe nie będą zwracane - zostaną umieszczone w bazie zdjęć firmy Tabor, stając się jej własnością. Autorzy prac zachowują prawa autorskie z zastrzeżeniem uprawnień organizatora do działań zawartych w punkcie 6 niniejszego regulaminu.
11. Zgłoszenia można przesyłać na adres [email protected]
12. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie.
Dodatkowe informacje:
Monika Piasecka
e-mail [email protected]